Regulamin serwisu i polityka prywatności

A. Regulamin strony internetowej

 1. Administratorem strony internetowej codestudy.pl ("Serwis") jest:
  Maria Szymczak-Tomaszewska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CodeStudy,
  ul. Jaracza 13, 90-261 Łódź
  NIP: 726-131-12-57, REGON: 471250887 ("Administrator")
  adres email: kontakt@codestudy.pl
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
 3. Wszelkie prawa, w tym prawa własności intelektualnej, do Serwisu, jego nazwy, domeny internetowej, szaty graficznej i Danych stanowią wyłączną własność Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób zgodny z Regulaminem lub za zgodą Administratora.
 4. Serwis jest udostępniany poprzez stronę internetową www.codestudy.pl jako zasób systemu teleinformatycznego ICT. Celem prowadzenia Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom zapisu na kursy programowania prowadzone przez Administratora oraz uzyskiwanie informacji na temat oferty Szkoły Programowania oraz posiada inne funkcjonalności udostępniane przez Administratora w danej chwili.
 5. Korzystanie z Serwisu oraz jego poprawne funkcjonowanie możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do zasobów sieci Internet z wykorzystaniem poprawnie skonfigurowanej przeglądarki internetowej, bez względu na jej rodzaj, z włączoną obsługą języka Javascript oraz włączoną obsługą plików typu cookies. Korzystanie z serwisu nie wymaga posiadania żadnego dodatkowego oprogramowania.
 6. Zabronione są wszelkie czynności, które nie są wprost dozwolone przez Regulamin, a w szczególności czynności, które mogą destabilizować lub w inny sposób zakłócać działanie Serwisu, utrudniać dostęp do Serwisu lub jego zawartości lub korzystanie z nich. Zabronione jest również podejmowanie innych działań na szkodę Administratora, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Serwisu lub jego funkcjonalności wywołane działaniem siły wyższej, awarią łączy lub sprzętu nienależącego do Administratora lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników.
 8. Zabronione jest rozsyłanie przez Użytkowników spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawianie, bez wiedzy i wyraźnej zgody Administratora, jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej za pośrednictwem Serwisu lub w związku z nimi.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasowy brak możliwości korzystania przez Użytkowników z Serwisu, w tym wynikający z dokonywania konserwacji, zmian lub ulepszeń jego działania i funkcjonalności. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował Użytkowników z wyprzedzeniem poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na stronie głównej lub innej stronie Serwisu.
 10. Umowa z Użytkownikiem o korzystanie z Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie w zakresie dostępnym Użytkowników zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 11. W każdym czasie Użytkownik ma prawo rozwiązać umowę o korzystaniu z Serwisu bez podawania przyczyny ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Użytkownik powinien niezwłocznie zaprzestać wszelkiego dalszego korzystania z Serwisu. 
 12. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne. Korzystanie przez Użytkowników z zawartości Serwisu polega wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu Zawartości na użytek osobisty Użytkownika bezpośrednio ze strony internetowej Serwisu.
 13. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu dozwolone jest wyłącznie w zakresie wynikającym z Regulaminu oraz zgodnie z jego postanowieniami. Użytkownik, korzystając z Serwisu, oświadcza i przyjmuje do wiadomości, że:
  1. nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym w szczególności prawa autorskie bądź pokrewne ani inne prawa własności intelektualnej, do Serwisu, Zawartości ani jakiejkolwiek jej części, poza uprawnieniem do korzystania z zawartości. Użytkownik nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania, bądź rozpowszechniania zawartości ani jakiejkolwiek jej części w sposób wykraczający poza dozwolony użytek osobisty;
  2. nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Serwis i zawartość, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Serwisu i zawartości; nie może dokonywać żadnych zmian, uzupełnień, modyfikacji lub innych czynności poza wyraźnie dozwolonymi na podstawie niniejszego Regulaminu. W szczególności Użytkownik nie może podejmować jakichkolwiek czynności, które mogłyby skutkować uniemożliwieniem lub zakłóceniem funkcjonowania Serwisu lub jego funkcjonalności lub inną destabilizacją funkcjonowania Serwisu;
  3. w ramach Serwisu mogą być przez Administratora zamieszczane reklamy własne lub osób trzecich lub inne treści komercyjne w różnych formach i Użytkownik godzi się na zapoznanie się z nimi.
 14. W sytuacji, gdyby okazało się, że jakakolwiek Zawartość Serwisu lub związana z nią działalność mają charakter bezprawny, w tym narusza przepisy obowiązującego prawa, prawa lub dobra osobiste osób trzecich, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania religijne lub polityczne, zasady uczciwej konkurencji lub tajemnicę prawnie chronioną, można przekazać Administratorowi urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość, mailowo na adres: kontakt@codestudy.pl. Administrator w oparciu o przekazane informacje podejmie decyzję o zablokowaniu lub usunięciu z Serwisu takiej Zawartości, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie bezprawności.
 15. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu lub braku możliwości korzystania z Serwisu w zakresie określonym zgodnie z Regulaminem lub w przypadku niewykonania przez Administratora jego obowiązków zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Reklamację taką można przesłać mailowo na adres kontakt@codestudy.pl wraz z opisem nieprawidłowości, okoliczności ich stwierdzenia i podaniem danych kontaktowych reklamującego Użytkownika.
 16. Administrator rozpatrzy reklamację, o której mowa w ust. 15 powyżej, w terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania przez Administratora pełnego zakresu informacji i prześle Użytkownikowi na piśmie lub mailowo swoje stanowisko.

 

B. Polityka prywatności

1. Informacje ogólne.

 1. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 2. Powyższe informacje mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w celu umożliwienia zapisu na kursy programowania oraz poprawy funkcjonowania Serwisu.
 4. Administrator jest administratorem danych osobowych Użytkowników.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu.
 6. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania.

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika, zawarte w formularzu zgłoszeniowym.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za wyraźną, uprzednią zgodą Użytkownika, chyba, że ich udostępnienie wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce Użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry
Wszelkie prawa zastrzeżone