Regulamin kursu

Regulamin uczestnictwa w kursach organizowanych przez CodeStudy – Szkoła Programowania dla Dzieci i Młodzieży

I. Słownik pojęć

 1. Organizator: Maria Szymczak-Tomaszewska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą CodeStudy, 
  ul. Jaracza 13, 90-261 Łódź
  NIP: 726-131-12-57, REGON: 4712508
 2. Zgłaszający – osoba wyrażająca chęć skorzystania z usług Organizatora.
 3. Uczestnik – osoba bezpośrednio korzystająca z zajęć oferowanych przez Organizatora
 4. Prowadzący – wykwalifikowana osoba prowadząca zajęcia
 5. Strona - www.codestudy.pl

II. Postanowienia ogólne

 1. Celem zajęć jest przekazywanie Uczestnikom wiedzy z zakresu programowania i algorytmiki opisanego na stronie internetowej.

Dokładny opis i harmonogram danego kursu znajduje się na Stronie Organizatora.

III. Zgłoszenie chęci uczestnictwa i płatności

 1. Chęć uczestnictwa w kursach prowadzonych przez Organizatora należy zgłosić za pośrednictwem specjalnego formularza zapisu na podstronie http://codestudy.pl/rejestracja-uczestnictwa-w-kursie.html 
 2. Organizator zobowiązuje się wysłać Zgłaszającemu umowę na wskazany w formularzu adres email w terminie 7 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia.
 3.  Wypełnienie formularza na stronie internetowej nie stanowi potwierdzenia nabycia usługi, służy jedynie zarezerwowaniu miejsca do czasu podpisania umowy
 4. Umowa zostaje uznana za zawartą z chwilą zaksięgowania zaliczki na rachunku bankowym Organizatora.

IV. Płatności

 1. Wysokość opłaty jest określona w umowie, o której mowa pkt. III.2.
 2. Opłatę za dany kurs należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora.
 3. Terminy wniesienia opłaty oraz możliwe raty zawartę są w umowie podpisanej przez obie strony.
 4. Przekroczenie terminu płatności może spowodować zawieszenie uczestnictwa w kursie.
 5. Organizator gwarantuje zwrot kosztów w przypadku rozwiązania, niezorganizowania kursu lub niezrealizowania zadeklarowanej liczby godzin.

V. Odstąpienie od umowy przez Organizatora lub Zgłaszającego

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku kiedy liczba zgłoszonych uczestników na dany kurs będzie mniejsza niż 8 osób. W tym przypadku Zgłaszającemu przysługuje zwrot całości opłaty za kurs.
 2. W przypadku kiedy Organizator rozpoczął świadczenie usług przed odstąpieniem od umowy, Zgłaszającemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszony o koszty organizacyjne 300zł i kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili złożenia rezygnacji.

VI. Kody promocyjne i rabatowe

 1. Kody rabatowe są rabatami kwotowymi udzielanymi przez Organizatora.
 2.  Kod uaktywnia rabat po wpisaniu w specjalne pole na formularzu zapisu na stronie internetowej Organizatora
 3. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną
 4. W przypadku rozwiązania umowy, w której kwota wpłaty objęta została rabatem kwotowym, podstawą do zwrotu jest kwota wpłacona przez Zgłaszającego.

VII. Odpowiedzialność

1. Za szkody materialne wyrządzone przez Uczestnika kursów odpowiada jego Opiekun.
2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci przez rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone